ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาส ๓ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ของ ศสว.

402
640505-004

ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.