ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุสาหรับการเคลื่อนย้าย/สร้าง และปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.๔๖ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๓,๗๘๐.๐๐ บาท บาท

188
640628-013

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.