ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคลัง สป.2-4 ของ ศฝ.ยว.

214
660619-14