ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุงอาคารสาเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ (Knock Down) จานวน 37 หลัง

107
660619-15