เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถาน (1,083,223.00-)

133

660420-001