ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดหา สป.ป้อมสนาม (สาย ช.) สนับสนุนหน่วยในโครงสร้าง กอ.รมน.ภาค 4 สน.

203
660619-13