ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.(รถยนต์) งบซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ รายการจ้างซ่อมเร่งด่วนของ ฉก.อโณทัย จำนวน ๓ คัน สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย (484,167.51)

24

640406-008

ฉก.อโณทัย