ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ งบซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ รายการจ้างซ่อมเร่งด่วนของ ฉก.อโณทัย จำนวน ๖๐ คัน สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย (461,530.00)

26

640406-009

ฉก.อโณทัย