จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ของ ศสว.

35
660508-02