ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายชื่อชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน กกล.ทพ. งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๖๘๗,.๘๔๐.-บาท

769
640607-002

ฉก.อโณทัย