ศูนย์สันติวิธี จัดพิธีรับพระราชทานพันธุ์ไก่กระดูกดำและไก่ประดู่หางดำ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

334

        วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายมะสักกรี ขาลี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพันธุ์ไก่กระดูกดำและไก่ประดู่หางดำ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทางกองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี จัดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี , หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41, สมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ / ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดีอำเภอรามัน, ผู้แทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเกะรอ และโรงเรียนแสงธรรมวิทยาเข้าร่วมพิธี

        ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำโครงการทหารพันธุ์ดีเข้ามาขับเคลื่อนในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่กระดูกดำและไก่ประดู่หางดำ ซึ่งได้เพาะพันธุ์จากศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยในครั้งนี้ มีผู้ได้รับพระราชทานพันธุ์ไก่จำนวน 10 คน ประกอบด้วย สมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ/ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดีอำเภอรามัน, บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเกะรอ และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะได้นำพันธุ์ไก่ดังกล่าวรวมถึงทักษะความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดระดับครัวเรือน ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพันธุ์ไก่ จะนำไปขยายผลต่อยอดเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนต่อไปอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า