ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ปรับปรุงลานคอนกรีตด้านหน้าอาคาร ที่พักกำลังพล มโนรมย์-วโรรมย์

561