ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อม ยานพาหนะสาย ขส. (รถยนต์) จำนวน ๒ คัน งบอำนวยการและบริหาร รายการจ้างซ่อม สป.ในท้องถิ่น สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๒๖๗.๕๕ บาท

704
640724-001

ฉก.อโณทัย