วัน “อาสาฬหบูชา” และวัน “เข้าพรรษา” 2564

254

พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่งความปรารถนาดีแก่พุทธศาสนิกชน

“เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปีนี้

ร่วมสร้างความดี ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง

ตั้งใจรักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ”

ย้ำ!! การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า