ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงทางเดิน ระบบระบายน้ำ ร้อย.สห.อโณทัย ( P๖๔๐๗๐๐๒๔๖๒๓ )( ๑,๖๙๒,๔๐๐.๐๐ บาท )

54
640723-011

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.