ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ช. จำนวน ๓ คัน งบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กกล.ทบ. รายการจ้าง ช่อมเร่งด่วน ฉก.อโณทัย สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๓,๘๘๙.๙๔ บาท

580
640829-008

ฉก.อโณทัย