ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมยานพาหนะสาย สพ. จำนวน ๒ คัน งบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กกล.ทบ. รายการจ้าง ช่อมเร่งด่วน ฉก.อโณทัย สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๒,๐๐๐.-บาท

864
640829-019

ฉก.อโณทัย