ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต่ำ จำนวน ๔๘ คัน งบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กกล.ทบ. รายการจ้าง ซ่อมเร่งด่วน ฉก.อโณทัย สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๒,๑๘๐.-บาท

511
640829-009

ฉก.อโณทัย