ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงสโมสรค่ายสิรินธร หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท

154
640826-011

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.