จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของ ศศว. งวดที่ ๒ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ของ ศศว.

390
650511-07