ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหายางและแบเตอรี่ สาย ขส. ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจาปีงบประมาณ 2565

280
ตารางแสดงวงเงิน ซื้อยางและแบต 11 พ.ค.65