ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน ชคต.ปัตตานี เน้นย้ำ สร้างความเข้มแข็งชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

317

          เมื่อวันที่ (11 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 13.30 น. ที่ประชุมพรานไพร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในพื้นที่ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานสร้างความตระหนักรู้การประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนหน่วยชุดคุ้มครองตำบล และสนับสนุนแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 โดยมี พันเอก จิรศักดิ์ คงทน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, ตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, ผอ.รมน.จังหวัดปัตตานี, เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ในพื้นที่ และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

          พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการติดตามสร้างความตระหนักรู้การประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนหน่วย ชคต. และสนับสนุนแผนเสริมสร้างสันติสุข จชต. ในห้วง 6 เดือนที่ผ่านมาการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง ชคต. เป็นกำลังหลักในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสร้างการรับรู้ทางความคิดให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำแผนการปฎิบัติในช่วง 6 เดือนหลังให้เป็นไปตามเป้าหมาย/แผน ตามข้อสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4

          ทั้งนี้ คณะได้รับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของหน่วยด้านการสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อน ชคต. ในด้านงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามภารกิจงานข้อสั่งการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในทุกมิติ ทั้งห้วงเทศกาลสำคัญ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การพูดคุยเพื่อสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ในส่วนของการปฏิบัติภารกิจ ชคต. ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ที่ผ่านมาหน่วยที่รับผิดชอบได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดสกัดกัน และการดูแลพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในห่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึงขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ ชคต. ทั้งการฝึกเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

          โอกาสนี้ ที่ประชุมได้หารือและรับนโยบายการดำเนินงานในห้วงเดือนถัดไปโดยเน้นย้ำการปฎิบัติงาน ทั้ง 5 ด้านอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ด้านกายภาพ, กำลังพล, การปฏิบัติงาน, ข้อมูลพื้นที่ และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นการพูดคุยเพื่อสันติสุขด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เจ้าหน้าที่ รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมุ่งการมีส่วนร่วมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า