ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างของ ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาส ๔ (ครั้งที่ ๑) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๗๕๐.๐๐ บาท

291
640726-014

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.