ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์( P๖๔๐๗๐๐๒๔๙๖๔ )( ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

184
640726-013

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.