ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (รถยนต์) จำนวน ๓ คัน งบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กกล.ทบ รายการจ้างซ่อมเร่งด่วน ฉก.อโณทัย สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจ อโณทัย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๖๗๗.๐๓ บาท

60
640829-016

ฉก.อโณทัย