จัดหาทุ่นบกดักรถยนต์แบบ ๔ ทุ่น ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

47
650823-01