จัดหาทุ่นบกดักรถยนต์แบบ ๔ ทุ่น ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

401
650823-01