จัดหาทุ่นบกเดี่ยวของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

402
650823-02