ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสาเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ (Knock Down) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๑๘๖,๒๐๐.๐๐ บาท

150
640628-001

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.