ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งบซ่อมแซมยุทโธปรณ์พิเศษ รายการจ้างซ่อมเร่งด่วนของ ฉก.อโณทัย จำนวน 9 เครื่อง สนับสนุน ศกบ.อโณทัย (486,081.74)

381

640530-005

ฉก.อโณทัย