ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.งบซ่อมแซมยุทโธปรณ์พิเศษ รายการจ้างซ่อมเร่งด่วนของ ฉก.อโณทัย จำนวน 2 คัน สนับสนุน ศกบ.อโณทัย (430,218.97)

331

640530-004

ฉก.อโณทัย