ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อม รยบ.ประกอบเครื่องยกขนาด 20 ตัน งบซ่อมแซมยุทโธปรณ์พิเศษ รายการจ้างซ่อมเร่งด่วนของ ฉก.อโณทัย จำนวน 1 คัน สนับสนุน ศกบ.อโณทัย (195,848.52)

396

640530-003

ฉก.อโณทัย