ตารางแสดงวงเงินโครงการ ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ ด้านหน้า ศอชต.

837
630715-004