ตารางแสดงวงเงินโครงการ ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ ด้านหน้า ศอชต.

565
630715-004