โครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

326

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา, ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบันนังสตา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมการส่งมอบบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้  จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่บ้านตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และส่งมอบห้องน้ำ-ห้องสุขาให้กับประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่ บ้านปาลอบาตะ หมู่ที่ 13 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อให้ประชาชนที่ยากไร้ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภคที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น บรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า