ประชุมเตรียมพร้อมจัดการฝึก “ผู้นำ อส.จชต.“ สร้างผู้นำที่ดี ให้พร้อมดูแลประชาชนในพื้นที่

132

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมไทยต้องเป็นไทย กองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประชุมเตรียมจัดการฝึก “ผู้นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้” และการตรวจภูมิประเทศการฝึกฯ ภาคสนาม หารือแนวทางการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ด้านสถานที่ เพื่อให้การจัดการฝึกฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยมีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอในพื้นที่, และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

          โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก และมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอแต่ละอำเภอ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักรักษาดินแดน และเข้ารับการฝึก ซึ่งควรมีคุณสมบัติ 1 ใน 4 ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลที่เคยผ่านการเป็นทหารกองประจำการ/ ผ่านการเป็นอาสาสมัครทหารพราน/ เคยผ่านหลักสูตรการฝึกจัดตั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนจำนวน 45 วัน และผ่านการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่สำคัญจะต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมและตั้งใจเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างแท้จริง ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท ต้องไม่ผ่านการต้องโทษทางกฎหมาย พร้อมทั้ง พิจารณาจัดชุดครูฝึกที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ ดำเนินการฝึกให้กับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

          สำหรับการฝึกดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มีการหารือแนวทางการฝึกร่วมกับรัฐมนตรีว่ากากระทรวงมหาดไทย ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกมิติ นำความรู้ที่ได้กลับไปขยายผลให้กับหน่วยของตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน เพราะบุคคลเหล่านี้ คือกำลังประจำถิ่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้แทนกำลังทหารต่อไปในอนาคต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า