“ทหารพราน 44” ห่วงใย ใส่ใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล เกี่ยวกับมาตรการในการกำกับดูแลควบคุมฐานปฏิบัติการ และการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบ

69

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 โดย ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตรวจเยี่ยม และกำกับดูแลฐานปฏิบัติการในส่วนของ “ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)” ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบของฐานปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบาย/สั่งการของผู้บังคับบัญชา โดยให้ยึดถือหลักการปฏิบัติในรูปแบบของ “3 นอก 4 ใน” ภายใต้การปฏิบัติ “5 มาตรการควบคุม” ในรูปแบบเชิงรับ

          อีกทั้งได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ฯ แบบใกล้ชิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกนายไม่ประมาทต่อสถานการณ์  ไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆ และสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถพลิกแพลงการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อย้อนแย้งการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงได้อย่างทันท่วงที เมื่อถูกกระทำจากฝ่ายตรงข้าม ณ ฐานปฏิบัติการ “ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)” ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทั้ง 4 อำเภอประกอบไปด้วย อำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า