ทหารพราน 41 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง 5 นาที และบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียน

21

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดโรงเรียนตาดีกาอิสตีกอมะห์ หมู่ที่ 5 บ้านบาลูกาลูวะห์ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง 5 นาที เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ยึดหลัก “ความสงบ และรู้ รัก สามัคคี” ตลอดจนปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สามสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนในชาติ และสามารถดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างมั่นคงต่อไป พร้อมกับมอบธงชาติผืนใหม่ให้กับทางโรงเรียน

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ยังได้มอบความรู้เกี่ยวกับ ธงชาติไทย สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติ “เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือ อาณานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน”

          ตลอดจนได้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียน ตามโครงการ “เกศาสานใจ เชื่อมรักสานสัมพันธ์” เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทรงผมสั้น สะอาดเรียบร้อย และยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับคณะครู และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า