ฉก.นราธิวาส ซักซ้อมแผนการบังคับใช้กฎหมาย ประจำปี 2566 เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์

26

          วันนี้ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงกีฬาอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 151 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน การซักซ้อมแผนการบังคับใช้กฎหมาย ประจำปี 2566  เพื่อให้การปฏิบัติ ในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดการประสานสอดคล้องในการปฏิบัติ โดยมี หน่วยเฉพาะกิจยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา , หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ,กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ , กองกำลังตำรวจจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา , หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย , มณฑลทหารบกที่ 46 เข้าร่วมการซักซ้อม และสังเกตุการณ์ในครั้งนี้

          สำหรับการซักซ้อมแผนการบังคับใช้กฎหมาย ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ได้มีการชี้เเจงการปฏิบัติตามแผนฯ ในขั้นตอนต่างๆ จากนั้นได้ดำเนินการซักซ้อมแผนฯ โดยได้จำลองเหตุการณ์  มาตรการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นการดำเนินการจากเบาไปหาหนักในการเข้าปฏิบัติการ เพื่อลดการสูญเสีย มุ่งเน้นให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั้งด้านการเจรจา ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงให้ทุกภาคส่วน เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติในทุกขั้นตอน การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อฝึกฝน เตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถ และความชำนาญมากยิ่งขึ้น สามารถรับมือและควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อมีเหตุ รวมถึงการบูรณาการการทำงานระหว่างกันให้มีการสื่อสารกัน ส่งต่อข้อมูลการทำงานเพื่อให้ภารกิจเกิดความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า