กิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์ บ้านดูซงตาวา ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.ยะลา

128

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดูซงตาวา ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4107 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับผู้นำท้องที่, ผู้นำศาสนา, กลุ่มเยาวชน, บัณฑิตอาสา, กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์ บ้านดูซงตาวา ประจำปี 2566” ในห้วงเดือนมุฮัรรอม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น และเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

          โดยการทำขนมกวนอาซูรอ นับว่าเป็นการเสริมสร้างสังคมแห่งความร่วมมือการแบ่งปันและความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้มิติของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ร่วมเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำขนมอาซูรอ ที่มีคุณค่าทางสารอาหาร ประหยัด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนภายในชุมชน ให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์มีชุมชนที่เข้มแข็ง รวมไปถึงเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

          สำหรับประเพณีกวนขนมอาซูรอ เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม นับที่มีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคำว่า อาซูรอ แปลว่า “การผสม” การรวมกัน คือ การนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้ง ชนิดคาว และหวาน โดยประชาชนในท้องถิ่นจะมีการรวมตัวกัน และช่วยเหลือกันทำขนม กวนร่วมกัน ช่วยกันทำ และมีการแบ่งปันกัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของชุมชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า