พัฒนาสร้างฝายเก็บกักน้ำตามแนวพระราชดำริ ณ วัดมาลาประชาสรรค์ อ.เบตง จ.ยะลา ปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสำหรับหมู่บ้าน

54

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินการพัฒนาสร้างฝายเก็บกักน้ำ ณ วัดมาลาประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสร้างฝายเก็บกักน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์น้ำและเป็นแหล่งกรณีศึกษาสำหรับหมู่บ้านและปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสำหรับหมู่บ้าน โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

          สำหรับการพัฒนาสร้างฝายเก็บกักน้ำตามแนวพระราชดำริในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่าย และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประกอบด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร สมาชิก อส. สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ได้ช่วยกันพัฒนาฝายชะลอน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขุดลอกทราย พร้อมปรับภูมิทัศน์ ทั้งการเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เพื่อช่วยในการเปิดทางน้ำไหลเวียนลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำได้ดี อันเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และทำให้บรรยากาศโดยรอบมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น

เราทำความดีด้วยหัวใจ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า