จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น ประจ้าปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

421
650914-01