ประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 4  สน. เน้นย้ำนโยบายสำคัญ พร้อมชมเชยหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19

295

           วันนี้ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือน มกราคม 2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้หน่วยนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยก่อนวาระการประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบรางวัลให้กับหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานี และมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “การรณรงค์ ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วย และเป็นการเชิดชูเกียรติ รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคลิปสั้น ก่อนให้โอวาท และแนวทางการทำงาน

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ” สำหรับเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ที่ผ่านมามิได้มีเจตนาที่มุ่งสู่การวิสามัญแต่อย่างใด การทำงานมีขั้นตอนของการปฏิบัติและใช้กำลังเท่าที่จำเป็น ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ออกมามอบตัวและต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมาย ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก ส่วนการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “การรณรงค์ ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” นั้น สิ่งที่ได้รับคือ พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรับรู้เข้าใจ และเข้ารับการฉีดวัคซีน มากขึ้น ทำให้อัตราการติดเชื้อในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และไม่ติดอยู่ลำดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย ทุกอย่างเกิดจากพลังของเยาวชนทั้งสิ้น สำหรับคนไหนที่ไม่ได้รับรางวัล ก็สามารถที่จะนำตัวอย่าง และวิธีการ มาปรับปรุง ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานกันต่อไป

          นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เน้นย้ำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้มีส่วนร่วมในเวทีประชาธิปไตยมากที่สุด เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่รับรู้ว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ดำเนินการทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพัฒนาที่มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาได้ดำเนินการไปควบคู่กัน ทั้งในด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ การปฏิบัติงานของกำลังพลแม้ว่าอัตราการติดเชื้อของไวรัส covid-19 ในพื้นที่จะลดลง และการฉีดวัคซีนของกำลังพลอยู่ที่ 99% แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด และต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน

          ภายหลังการประชุมของหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเสร็จสิ้นลง พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลฝ่ายความมั่นคง ได้พบปะผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างรอบคอบ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย สันติสุข ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง จากทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่พี่น้องประชาชนในด้านกฎหมายและการกระทำความผิดฐานให้ที่พักพิงและสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้กระทำความผิดฯ ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 189 และมาตรา 157  ฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบฯ ตลอดจนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ยังได้ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำรงชีวิตอย่างสันติสุขและยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า