ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงคลังเก็บพัสดุ สบค.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๓,๓๐๐.๐๐ บาท

159
640804-002

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.