ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (สป.ในท้องถิ่น) จำนวน ๗ คัน สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย (604,454.77)

1072

640219-004

ฉก.อโณทัย