ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (สป.ในท้องถิ่น) สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย (694,804.50)

574

640219-002

ฉก.อโณทัย