ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดหาวัสดุสาหรับการเคลื่อนย้าย/สร้าง และปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ตชด.๔๔ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๕๐,๗๘๐.๐๐ บาท

278
ราคากลางจัดหาวัสดุสำหรับปรับปรุงฐาน ฉก.ตช

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.