ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของ ฉก.ทพ.45 (517,838.92)

651

630819-004