เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.(สป.ในท้องถิ่น) (P๖๔๐๑๐๐๑๕๒๖๕)

36

ฉก.อโณทัย