เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.43 และ นขต. ประจำ ปีงบประมาณ 2565 ( 767,425.00บาท)

38
650528-009