เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุสำ หรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.44 และ นขต. ประจำ ปีงบประมาณ 2565 ( 2,150,780.00 บาท)

35
650528-010