เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.สงขลา และ นขต. ประจำปีงบประมาณ 2565 (660,001.00 บาท)

32
650528-008